factoring banner

Faktoring je


…. finansijski instrument kojim Faktor (institucija koja se bavi faktoringom) finansira preduzeće ili preduzetnika na osnovu budućih kratkoročnih  (nedospelih) potraživanja proisteklih iz prodaje roba i/ili usluga na domaćem ili inostranom tržištu.

 

…. jedan od najstarijih oblika finansiranja trgovine,  a sa druge strane danas je to moderan finansijski instrument, koji ima izuzetno veliku primenu u razvijenim tržišnim ekonomijama.

 

…. pre svega namenjen malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima, ali i velikim pravnim licima kojima su nephodna dodatna finansijska sredstva za namenu finansiranja sve izraženije potrebe tržišta za dužim rokovima plaćanja.

 

…. naročito pogodan za preduzeća koja imaju stalne isporuke prema kupcima, sa odloženim rokovima plaćanja.

 

FAKTORING SE DELI NA

 

 
 
 

Kod domaćeg faktoringa učesnici u poslu su domaća pravna lica i preduzetnici. Kod međunarodnog faktoringa učesnici mogu biti domaća i strana pravna lica, tj. izvoznik i uvoznik roba i usluga, kao i domaća i strana faktoring kompanija.

 


Za uspešnu realizaciju faktoringa neophodno je postizanje saglasnosti Kupca i Prodavca za prenos potraživanja kako bi Faktor postao novi poverilac po osnovu prenetih (otkupljenih) potraživanja.

 

Izraz faktor, potiče od latinske reči facio, koji znači  „onaj koji čini“.

 

Faktoring je onaj koji ČINI da vaš biznis poraste, zato što faktoring dovodi do:

 

  • poboljšanja likvidnosti usled brzog dolaska do novčanih sredstava umesto da se na naplatu od kupca čeka 30, 60, 90 dana i duže
  • uravnoteženja odnosa između kratkoročnih potraživanja i kratkoročnih obaveza
  • poboljšanja boniteta odnosno kreditne sposobnosti, zbog činjenice da se faktoringom bilansi društva ne opterećuju kao kod kreditnog zaduženja što dovodi i do boljih pokazatelja racia poslovanja
  • smanjenja rizika i povećanja discipline učesnika
  • povećanja rentabilnosti poslovanja
  • ekspanzije poslovanja, povećanje prodaje i veću konkurentnost, kao i mogućnosti dodatne zarade adekvatnim korišćenjem ovog finansijkog instrumenta 

 

Bitno je istaći da princip na kome se zasniva faktoring, ne polazi kao kod kreditnih poslova, primarno, od kreditne sposobnosti (boniteta) zajmoprimca, već je osnov za finansiranje direktno u vezi sa  vrednošću aktive zajmoprimca.

BS Finance © 2024, Sva prava zadržana | Izrada sajta Normasoft

Pretraga