Obrnuti faktoring
Obrnuti faktoring

Obrnuti faktoring

Obrnuti  faktoring  je proizvod kojim se finansira ispunjenje obaveza koje Klijent ima prema Dobavljaču. Osnovna prednost ove vrste faktoringa je što Klijent, imajući u vidu mogućnost da značajno ranije (bez bilo kakvog odloženog roka plaćanja) izmiri Dobavljaču svoje obaveze, stiče bolji poslovni odnos sa Dobavljačem, na osnovu čega može ugovoriti značajno povoljnije uslove nabavke, naročito u pogledu cene roba i usluga koje od njega kupuje.

 

Koristeći ovaj proizvod stičete prednosti za Vašu kompaniju i to po više osnova:

 

 

Za razliku od proizvoda faktoring-classic, kod obrnutog faktoringa Klijent na raspolaganje ne dobija novac od Faktora, već se njegove obaveze prema Dobavljačima izmiruju direktno od strane Faktora, a sredstva koja je Klijent pripremio da izmiri svoje obaveze prema Dobavljaču, može zadržati odnosno upotrebiti za dalji razvoj poslovanja.

 

Realizacija obrnutog faktoringa se odvija tako što Faktor obračunava eskont, od dana otkupa do dana dospeća faktura, taj iznos Klijent je dužan da unapred uplati na račun Faktora, a potom taj iznos zajedno sa odobrenim iznosom finansiranja, Faktor uplaćuje na račun Dobavljača. Po osnovu navedenog Faktor do ugovorenog dospeća faktura, čeka uplatu od strane Klijenta.

Za isporučenu robu/uslugu Prodavac kupcu izdaje fakturu/situaciju sa odloženim rokom plaćanja

Prodavac se obraca Faktoru sa zahtevom za faktoring potraživanja

Na bazi ugovorenih uslova za prenos potraživanja i obaveštenja Kupcu da je potraživanje preneto na novog poverioca/ Faktora. Faktor prodavcu isplaćuje ugovorenu sumu

Po dospeću fakture na naplatu, Kupac nominalni iznos fakture plaća Faktoru

Naplata u odloženom roku od kupca

kontaktirajte nas i saznajte kako Vam možemo pomoći da unapredite svoje poslovanje.
BS Finance © 2024, Sva prava zadržana | Izrada sajta Normasoft

Pretraga